Ako sa stať VDB

 
 
 

Aby si mohla začat svoju cestu medzi VDB je potrebné aby si

  • bola slobodná vo veku 21 až 40 rokov,
  • nemala zložené sľuby v iných inštitútoch zasväteného života,
  • bola zdravá, mala čas a slobodu plniť si záväzky vyplývajúce zo života v Inštitúte (čas na modlitbu, stretnutia…),
  • mala psychologickú a citovú zrelosť primeranú veku a životnej situácii,
  • bola ochotná vzdelávať sa,
  • bola orientovaná na apoštolský život sekulárne zasvätenej saleziánky,
  • bola ekonomicky nezávislá, vzhľadom na svoju životnú situáciu.

Formácia sa skladá z nasledovných štádií

Je obdobím, ktoré trvá aspoň jeden rok, a v ktorom kandidátka nadväzuje prvé kontakty s Inštitútom. Konfrontuje sa s jednou z dobrovoľníčok, zvyčajne so zodpovednou za oblasť, v ktorej žije, začína spoznávať Inštitút a chápať, či je to skutočne život, ku ktorému je povolaná.


Trvá zvyčajne tri roky. Ašpirantka je začlenená do skupiny a pod vedením jednej dobrovoľníčky, ktorá je zodpovedná za jej formáciu, prehlbuje svoje poznanie Inštitútu, stanov a sekulárne zasväteného saleziánskeho života.

Obdobie dočasného zasvätenia trvá od šesť do deväť rokov. Zložením prvých sľubov začína život pravej dobrovoľníčky Dona Bosca Mladá VDB pokračuje vo svojej formácii, prehlbuje poznanie charizmy Inštitútu, začína preberať vlastnú zodpovednosť.

Doživotné sľuby znamenajú úplné a definitívne začlenenia sa do Inštitútu. Každá dobrovoľníčka pokračuje v procese trvalej formácie spolu so sestrami tak, že si navzájom pomáhajú a podporujú sa v rôznych aspektoch života a poslania.

Praktické objasnenie lásky je jednoduché: tak ako vôňa, ktorá sa šíri a priťahuje, aj ona rozlieva ľúbeznú vôňu dobroty, ktorá získava a priťahuje srdcia