Skrytosť

 
 
 

My, VDB, nehovoríme o našom zasvätení, ale prežívame ho v skrytosti, aby sme mohli pôsobiť lepšie a účinnejšie, predovšetkým v náročných a hraničných  prostrediach, v ktorých by verejne známa príslušnosť k inštitútu zasväteného života mohla byť dôvodom predsudkov.

Tým, že neodhaľujeme výslovne naše zasvätenie, máme možnosť upriamovať pozornosť ľudí na znaky svedčiace o prítomnosti Boha viac ako na nás samé.

Skrytosť je pre nás znakom chudoby, pozvaním “viac byť ako hovoriť alebo ukázať sa”, prostriedkom na vzbudenie otázok, ktoré vedú k premýšľaniu a k diskusii.

V tichu prežívame skrytý život Ježiša v Nazarete a svedčíme, že žiť evanjelium je možné v akomkoľvek prostredí.

Nezabúdajte, že viac dobra vykonáte pre iných keď budete skryté, zjednotené a milujúce Ježiša