Laičky

 
 
 

My VDB chceme byť prítomné ako svedkovia tam, kde sa nachádzame a kde je to potrebné: v rodine, v práci, na sídlisku, v politike, v odboroch, vo farnostiach, v dobrovoľníctve, v misijných územiach, používajúc tie isté prostriedky ako svet, tú istú reč ako svet, ale hľadajúc nové vyjadrenia.

Namáhame sa spolu s ľudmi a sme solidárne s ich snahou urobiť svet spravodlivejším a ľudskejším; preto považujeme prácu za prostriedok ako pokračovať v dejinách v stvoriteľskej a vykupiteľskej činnosti Boha.

Chceme byť aktívne a zodpovedne prítomné, každá podľa svojich schopností a možností, vo svete kultúry a masmédií, aby sme sa prihovárali súčasnému človeku a aby sme mu priniesli posolstvo nádeje.

Prítomnosťou medzi ľudmi sa snažíme odstrániť rozdelenie medzi vierou a kultúrou spôsobené dnešnou spoločnosťou, ktorá je presiaknutá praktickým ateizmom. Pripravujeme sa preto na získanie špecifických kompetencií, ktoré by nás urobili kvalifikovanými a účinnými.


Naopak, vy môžete urobiť veľa,
keď objavujete príležitosti, žijúc v spoločnosti