Organizácia

 
 
 

Náš Inštitút je štruktúrovaný podľa zemepisných oblastí do skupín a oblastí.

V Inštitúte máme zodpovedné za osobné duchovné sprevádzanie a  za organizáciu spoločných formačných aktivít.

Do skupiny patrí viacero dobrovoľníčok (VDB), ktoré žijú na rovnakom území. V súčasnosti existuje 182 skupín.

VDB patriace do jednej skupiny sú sprevádzané miestnou zodpovednou, ktorej pomáha miestna rada.
V rámci jednej skupiny sa VDB stretávajú raz za mesiac na duchovnej obnove, modlia sa, delia sa o svoje skúsenosti, podporujú sa navzájom.
Viac skupín pôsobiacich v rovnakej zemepisnej zóne  tvorí oblasť. V súčasnosti je 27 oblastí.

Každá oblasť má svoju oblastnú zodpovednú, ktorej pomáha jej rada.
VDB sa v rámci jednej oblasti stretávajú pri príležitosti ročných duchovných cvičení, študijných dní a dní rodiny…

Celkové riadenie Inštitútu je zverené hlavnej zodpovednej a ústrednej rade, ktoré sú volené generálnym zhromaždením.

Inštitút Dobrovoľníčok Dona Bosca na všetkých úrovniach (skupiny, oblasť, ústredie) žiada o duchovnú asistenciu Saleziánov Dona Bosca.

 

Najdôležitejšou čnosťou je pre nás miernosť. Uspôsobuje nás  hovoriť dobre, robí príjemnými naše slová i  vzhľad, získava si srdcia; je to jeden z najúčinnejších spôsobov ako robiť dobro