Naša identita

 
 
 

 


My, VDB (Dobrovoľníčky Dona Bosca), sme zasvätené laičky, prežívame saleziánsku duchovnosť a sme naplno účastné na živote ľudí, zamestnané v bežných povolaniach, pri vykonávaní rôznych odborných činností, aby sme Božiu lásku priniesli do každého sekulárneho prostredia. V nich objavujeme a zviditeľňujeme hodnoty, ktoré sa v nich nachádzajú už od stvorenia.

Citlivé na znamenia čias a pozorné na potreby prostredia, v ktorom žijeme, chceme prinášať radosť, prežívať hodnoverne každú ľudskú a kresťanskú hodnotu, dávať náš život do služby všetkým, zvlášť mladým a chudobným, nachádzajúc tvorivo a prispôsobivo priestor pre činnosť.

Zasvätené profesiou evanjeliových rád prežívaných vo svete, skladáme sľub čistoty, chudoby a poslušnosti a zaväzujeme sa byť svedkami radikálnosti lásky, bez toho, aby sme sa navonok odlišovali od iných.

Jedna z charakteristík sekulárnych inštitútov je práve snaha o udržanie vyváženej zdržanlivosti pri zverejňovaní príslušnosti svojich členov, aby mohli účinnejšie konať v rôznych prostrediach, v ktorých sa angažujú. Chceme byť ako soľ, ktorá sa rozpustí a dáva chuť, ako kvas, ktorý zmizne v mase, ale robí chlieb dobrým.

Naším poľom pôsobnosti sú v prvom rade “hraničné miesta”, nové druhy chudoby, výchovné a sociálne pole, prostredia, v ktorých sú spravodlivosť a právo potláčané.

Živené hlbokým životom modlitby venujeme zvláštnu pozornosť mladým a chudobným a pracujeme pre nich s rovnakým nadšením ako Don Bosco.

Nežijeme spoločným životom, ale žijeme v spoločenstve života, a to tak, že vytvárame referenčné skupiny, v ktorých sa navzájom stretávame, formujeme a podporujeme.


Naše povolanie Dobrovoľníčok dona Bosca vyžaduje totálne darovanie sa Bohu, ktorý je prítomný v blížnom, vyžaduje slúžiť so saleziánskym duchom a štýlom Pánovi, ktorého objavujeme v maličkých, chudobných